Våra tjänster

Brandskydd

Lagen om skydd mot olyckor
2 kap 2 §
   Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.
 
Så står det i lagtexten. Det kan vara knepigt att följa lagen och tyda dess innebörd. Därför är det väldigt viktigt att vända sig till sak kunnig om man har en fråga eller ett problem.
 
Den bästa och billigaste försäkringen mot ett brandtillbud är att förebygga uppkomsten, inneha kunskapen att handla på rätt sätt och med lämplig utrustning för ändamålet.
Vi tillhandahåller idag lösningar inom de flesta områden som berör brand och uppkomst av brand samt utrymning för stora och små företag.
Vi kan erbjuda service, projektering och installation av handbrandsläckare, utrymningsteknik, brandposter, nödljusarmaturer, rökluckor samt mycket mer.
Vi projekterar, installerar och underhåller brandbegränsande åtgärder såsom brandtätning i mjukskiva, med brandmassa/bruk samt även hårdtätning med modulsystem. 
Vi installerar och byter branddörrar samt reser nya och river befintliga brandavskiljande väggar.
Vi servar och reparerar fasta släcksystem för industri, entreprenad, skog, restaurang, lantbruk och buss-system.

Vi är auktoriserade och certifierade för FOGMAKER & FORREX släcksystem för fordon som jobbar med vattendimma under högt tryck. Dessa system finner man vanligast på skogsmaskiner. entreprenadmaskiner, olika typer av lastbilar och på bussar. Vi lagerför de mesta reservdelarna till dessa system.
Vi är auktoriserade för ANSULEX restaurangsläcksystem samt anläggningsskötare brandlarm och Sprinklersystem.

Brandsläckare

Vi servar, monterar och projekterar allt inom handbrandsläckare och släck-kärror.  Vi arbetar enligt Svebra´s riktlinjer.

Brandtätning

Vi installerar brandtätning såväl mjuktätning som modulsystem i brandcellsgränser eller där man vill skydda mot skadedjur, ex klassade rum och många fler applikationer.

Släcksystem

Vi installerar, servar och reparerar ett flertal olika släcksystem t.ex. Novec-system, Ansulex, Forrex samt Fogmaker släcksystem.

Rökluckor

Vi reparerar, servar och installerar de flesta typer av rökluckor för industrifastigheter och liknande. 

Brandposter

Vi installerar brandposter, centrumrullar och kompletta brandpostskåp med eller utan frostvakt. Vi servar, reparerar och byter befintliga poster och/eller slangar.

Utbildning

Vi upprättar Systematiska BrandskyddsArbeten samt hjälper till på befintliga SBA där kunden behöver hjälp.

Vi anordnar även utbildningar såsom brandövning, brandfarlig vara mm.